Čo je potrebné k spusteniu nového alebo modernizovaného výťahu?

Dodržiavanie platných predpisov a súlad konštrukčnej dokumentácie s platnými normami a predpismi. Vyžadujte to od vášho správcu bytového domu.

Ak stojíte pred výberom dodávateľa nového výťahu, pýtajte sa na skúšky pred spustením, kvalitu a originalitu dodávaných komponentov a certifikát CE. Viete čo vlastne kupujete?

Nový výťah sa musí pred spustením do riadnej prevádzky podrobiť predpísaným skúškam autorizovanou osobou, kde sa posudzuje či výťah bol postavený v súlade s konštrukčnou dokumentáciou a či boli dodržané všetky platné predpisy. Pri nových výťahoch sa posudzuje zhoda v zmysle Nariadenia vlády 571/2001 a v prípade že výťah vyhovel požiadavkám o posúdení zhody, až potom je na výťah vydaný certifikát zhody CE.

Odporúčame vlastníkom bytov a správcom bytových domov vyžadovať po spustení výťahu do prevádzky predloženie dokladu o vykonanej skúške autorizovanou osobou. To je však samozrejmou povinnosťou zhotoviteľa diela, na ktorú sa akosi zabúda… Mylne sa používa tzv. skúšobná prevádzka, čo nie je v súlade s predpismi. Výťah je vyhradené technické zariadenie a zároveň dopravný prostriedok, v ktorom sa vozia ľudia a musí vyhovovať účelom bezpečnej prevádzky. Trvajte dôsledne na všetkých dokladoch, ide o vašu bezpečnosť!

V prípade ak máte pochybnosti o vašej realizácii výťahu, obráťte sa na kompetentných ako Inšpektorát práce alebo na Technickú inšpekciu Slovenskej republiky.

Ak hľadáte dodávateľa na výťahy na mieru, sme tu pre vás. Dodávame výťahy s kompletnou konštrukčnou a projektovou dokumentáciou, čo zaručuje bezpečnosť výťahu a uplatnenie prípadnej záruky. Kontaktujte nás. Pri uzatvorení zmluvy s našou spoločnosťou získavate k novému výťahu BONUS 2 roky servis zdarma vrátane revízii. Možnosť splátkového kalendára dohodou.

Loading

Dá sa ušetriť na servisných službách po modernizácii?

Ďakujeme za Váš hlas
Už ste hlasovali v tomto hlasovaní!
Vyberte možnosť